Magmas publikationer och opinionsmätningar

Här nedan finns Magmas senaste publikationer och opinionsmätningar i bakvänd kronologisk ordning.

Är du på jakt efter något lite äldre, eller vill du få en snabb överblick över allt Magma har gjort sedan starten år 2008? Här finns en lista över alla Magmas publikationer och här hittar du alla Magmas opinionsmätningar.

Kontakta magma(at)magma.fi om du vill få mer information om någon undersökning eller beställa i pappersform. Våra tryckta produkter är gratis men vi debiterar för postkostnader om de överskrider 5 euro.

 

 

SFP:s mandat i europaparlamentet hotat

Publicerad | Uppdaterad

I alla EU-val hittills har SFP lyckats få in sin kandidat, men varje gång har partiet legat mer eller mindre på gränsen. I sommarens val ligger SFP:s mandat mer i vågskålen än tidigare. Stödet för SFP har sjunkit till mindre än fyra procent samtidigt som det krävs närmare sex procent av rösterna för att ...

Magmas värdegrundsenkät del 2

Publicerad

Den första delen presenterades i Helsingfors 28.2 och hade fokus på utrikespolitik och säkerhetsfrågor. Den andra delen av enkäten har fokus på mera traditionella värdefrågor som exempelvis traditioner och jämlikhetsaspekter. Enkäten har gjorts i samarbete med Taloustutkimus. Enkäten presenterades i Academill i Vasa tisdagen den 12 mars av Magmas chef Nils Erik Forsgård och samhällsanalytiker Mikko ...

Magmas värdegrundsenkät del 1

Publicerad | Uppdaterad

I samarbete med Taloustutkimus har tankesmedjan Magma under början av år 2024 låtit genomföra en värdegrundsenkät bland 800 svenskspråkiga finländare. Enkäten innehåller tio frågor, cirka hälften av frågorna berör det säkerhets- och utrikespolitiska läget. Den andra hälften fokuserar på frågor som rör exempelvis Gudstro och betydelsen av traditioner. Den första delen av enkäten, med fokus på ...

Stubb överlägsen favorit, Haavisto tvåa

Publicerad | Uppdaterad

Långt över 90 procent av de röstberättigade svenskspråkiga i Finland tänker rösta i presidentvalet. Bland annat detta visar den opinionsmätning som tankesmedjan Magma tillsammans med Svenska Yle har beställt av Verian (f.d. Kantar Public). Mätningen genomfördes i december 2023 och i början av januari 2024. Över hälften av dem som ...

Har svenskan i Karleby en framtid?

Publicerad | Uppdaterad

I Karleby har de svenskspråkiga alltid använt mycket finska, men under det senaste decenniet har svenskan mer eller mindre försvunnit ur stadsbilden. Var sjätte elev i de svenskspråkiga skolorna i Karleby definierar sig i första hand som svenskspråkig. Bland annat detta framkommer i Magmas rapport Har svenskan i Karleby en framtid? En utredning om svenskans ...

Svenskspråkiga vill se blåröd eller rödblå regering

Publicerad

Opinionsmätningen om de svenskspråkigas röstningsbeteende inför riksdagsvalet 2023 visar inga stora förändringar i väljarstödet mellan partierna. SFP dominerar med ca. 70 procent medan alla andra partier har ett understöd på under 10 procent. De Gröna tycks gå nedåt speciellt i Nyland och i Egentliga Finland medan kristdemokraterna och sannfinländarna avancerar i Vasa valkrets. ...

Tillåta, förbjuda, tolerera. Gemensamma spelregler för ett mångkulturellt samhälle

Publicerad | Uppdaterad

Tankesmedjan Magma har gett ut Pasi Saukkonens bok Tillåta, förbjuda, tolerera. Gemensamma spelregler för ett mångkulturellt samhälle på både finska och svenska. Pasi Saukkonen är docent och jobbar för tillfället som specialforskare vid Helsingfors stad. I boken lyfter han fram exempel på mångkulturella möjligheter och utmaningar. Han ger även exempel på hurudana konflikter och problem som kan uppstå i ...

Ungdomsbarometern 2022: Svenskspråkiga unga mår sämre, men pandemins konsekvenser inte enbart negativa

Publicerad | Uppdaterad

Över hälften av svenskspråkiga 15–19-åriga unga upplever att deras skolmotivation och inlärningsmöjligheter påverkades negativt av coronapandemin. Samtidigt uppger en fjärdedel att pandemin haft en positiv inverkan på deras fritid och stärkt deras känsla av vad de klarar av. Bland de yngsta är ännu fler av den här åsikten. Det visar den svenskspråkiga ungdomsbarometern som Taloustutkimus ...

Utlandsfinlandssvenskarnas väljarbeteende

Publicerad | Uppdaterad

Det bor omkring 30 000 svenskspråkiga och röstberättigade finländska medborgare utomlands. Av dem röstade cirka var fjärde i riksdagsvalet 2019. Hur kommer det att se ut i valet på våren 2023?  Docent Staffan Himmelroos vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har analyserat utlandsfinlandssvenskarnas väljarbeteende i en rapport för tankesmedjan ...

Mediesamarbete i Svenskfinland

Publicerad | Uppdaterad

De kommersiella mediehusen KSF Media, HSS Media och ÅU Media har enats om nya samarbetsformer med Svenska Yle. De fyra mediehusen börjar samarbeta kring datajournalistik, språkvård och livesändningar. Resultaten från tankesmedjan Magmas utredning “Mediesamarbete i Svenskfinland” vittnar om en stor samarbetsvilja.

30 röster om Norden

Publicerad | Uppdaterad

I år har det förflutit 70 år sedan grundandet av Nordiska rådet och 60 år sedan Helsingforsav­talet år 1962. Högst på den samnordiska agendan just nu finns olika gränshinderfrågor. Men vilka frågor kommer att dominera våra samhällen på våren 2023? Eller på våren 2030?

Nordic Market Scenarios

Publicerad | Uppdaterad

I projektet Nordenscenarier 2030 ingår antologin 30 röster om Norden och Nordic Market Scenarios. Scenariearbetet är en produkt av Nordic West Office och Danske Bank, som till stor del bygger på tankesmedjornas diskussioner och framtidsskisser under år 2021.

Akut brist på svenskspråkiga läromedel inom andra stadiets yrkesutbildning

Publicerad | Uppdaterad

Det råder en akut brist på svenskspråkiga läromedel inom andra stadiets yrkesutbildning. Det visar en ny studie som Lia Markelin, samhällsanalytiker vid Magma, utfört på uppdrag av fondernas Läromedelsgrupp.

Nästan hälften av lärarna i enkäten meddelar att inga svenskspråkiga läromedel publicerade i Finland existerar för den egna branschen.

Pandemin dämpat flyttningsrörelsen till Sverige bara måttligt

Publicerad | Uppdaterad

Utflyttningen av finlandssvenskar till Sverige minskade med 25 procent under det första pandemiåret 2020. Det framgår ur Magmas rapport Hjärnflykt eller inte? Del III. Den svenskspråkiga befolkningens internationella rörlighet under pandemiåret 2020. Rapporten är skriven av Kaisa Kepsu och är en uppföljning av Magmas tidigare rapporter om mobiliteten mellan Finland och Sverige.

Färre självmord bland svenskspråkiga, men skillnaden mellan språkgrupperna minskar

Publicerad | Uppdaterad

Under de senaste 30 åren har självmordsdödligheten halverats i Finland. En övervägande del av självmorden begås fortfarande av män, medan svenskspråkiga uppvisar lägre siffror än finskspråkiga. Men kurvan för svenskspråkiga pekar inte neråt på samma sätt som för den finskspråkiga befolkningen. Bland annat detta framgår ur Magmas nya rapport om suicidprevention i en finlandssvensk kontext.

Svenskan är stark i de finlandssvenska ungdomarnas liv

Publicerad | Uppdaterad

Svenskregistrerade unga använder mycket svenska i sin vardag och tar relativt ofta del av finlandssvenskt medieinnehåll. De flesta, 60 procent, har en svenskspråkig identitet.

Det visar den andra delen av den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2020 som Taloustutkimus utfört på uppdrag av Magma. Frågorna besvarades av 545 svenskregistrerade ungdomar i åldern 15–19 år under våren 2020.

Det svenska i Finland – vadan och varthän

Publicerad | Uppdaterad

Det är inte primärt förfinskning som utmanar svenskans ställning i Finland utan snarare landets ökande flerspråkighet och engelskans framfart. Det konstaterar det svenska framtidsföretaget Kairos Future som i sin nya rapport för tankesmedjan Magma ger ett faktabaserat utifrånperspektiv på det svenska i Finland.

De svenskspråkiga ungdomarnas liv har blivit osäkrare

Publicerad | Uppdaterad

På det stora hela mår de svenskspråkiga tonåringarna i Finland bra och ser ljust på sitt liv och sin framtid. Samtidigt har osäkerheten ökat något från den senaste mätningen 2018. Färre unga känner idag kontroll över sitt liv och att deras liv har mål och mening.

Demografin ställer de svensk- och tvåspråkiga kommunerna inför svåra utmaningar

Publicerad | Uppdaterad

De svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Finland är väl medvetna om de utmaningar den demografiska utvecklingen för med sig. Men varken kommunernas ledning eller invånare är särskilt väl förberedda på förändringarna. Det visar Magmas nya enkätundersökning som för fram kommunernas syn på de kommande befolkningsutmaningarna och de växande regionala skillnaderna i landet.

Magmapodden – Immigrants’ attitudes and knowledge about the Swedish Language in Finland

Publicerad | Uppdaterad

In the following episode of Magmapodden Director of Magma Nils Erik Forsgård discuss the results of a recent survey carried out by Helsinki Times and Magma together with researcher Kaisa Kepsu and Alexis Kouras, Editor-in-Chief of Helsinki Times,
According to the survey foreign-born residents in Finland have a strong level of awareness of the status of the Swedish language in Finland.

 

 

Många nordbor flyttar till Finland

Publicerad

Flyttningsströmmen till Finland från de övriga nordiska länderna är betydande. Under 2000-talet har i genomsnitt 1000 nordbor som är födda i utflyttningslandet bosatt sig i Finland varje år. De flesta kommer från Sverige – nästan 800 årligen, och totalt 15 000 under 2000-talet.

Bland annat detta framkommer i Magmas nya rapport ”Inflyttning till Finland från Sverige och Norden – En statistisk översikt” av samhällsanalytiker Kaisa Kepsu.

Den svenskspråkiga befolkningen i Finland 1990-2040

Publicerad | Uppdaterad

Den svenskspråkiga befolkningen i Finland förväntas öka med ett par tusen personer fram till år 2040. Dock är skillnaden mellan de olika delarna i Svenskfinland stor visar en ny befolkningsprognos som publiceras av tankesmedjan Magma och Folktinget. Professor i demografi, Jan Saarela, analyserar den svenskspråkiga befolkningens utveckling samt ger en riktgivande befolkningsprognos och analyserar vilka de främsta orsakerna är till förändringarna.

Perspektiv på den demografiska utvecklingen

Publicerad | Uppdaterad

Det allt snabbare åldrande Finland och den fortsatt låga nativiteten ställer krav på nytänk inom befolkningspolitiken och ett helhetsgrepp om familje- och barnpolitiken.

Bland annat detta lyfts fram i två essäer om den demografiska utvecklingen. Forskarprofessorn, forskningsdirektören vid Befolkningsförbundet Anna Rotkirch redogör i sin essä bland annat för millenniegenerationens syn på familjebildning och barn, medan Magmas chef Nils Erik Forsgård tecknar en övergripande bild av den demografiska diskussionen i Europa och i Finland.

 

Magmapodden om finska, svenska och engelska – ungas språkliga resurser

Publicerad | Uppdaterad

I Magmapodden diskuteras ungas språk, undervisningen i skolan och engelskan dominans på nätet av Magmas samhällsanalytiker, språkvetare Jenny Stenberg-Sirén, professorn i finska språkets didaktik vid Åbo Akademi, Michaela Pörn och Svenska kulturfondens ombudsman, tidigare modersmålsläraren och läsambassadören Katarina von Numers-Ekman.

Magmapodden AI och svenskan i Finland

Publicerad | Uppdaterad

I den första Magmapodden diskuterar samhällsanalytiker Jenny Stenberg-Sirén med forskaren och företagaren Linda Mannila om vad artificiell intelligens kan betyda för svenskan i Finland. Diskussionen bygger på den utredning Mannila gjorde för Magma hösten 2019.

Åbo Akademi, Novia och Arcada föreslås bilda en stark svenskspråkig högskola

Publicerad | Uppdaterad

Yrkeshögskolorna Arcada och Novia bör bilda en enhetlig organisation med Åbo Akademi. Det föreslår författarna till Magmas rapport Möjligheter för den högre utbildningen – med särskilt fokus på svenskspråkiga högskolor. Markku Linna, tidigare kanslichef vid undervisnings- och kulturministeriet, och rektor emeritus Henrik Wolff betonar att det behövs en gemensam strategi för högskoleutbildningen på svenska.

Lågt valdeltagande ökar chansen för SFP i Europaparlamentetsvalet

Publicerad | Uppdaterad

I alla EU-val hittills har SFP lyckats få in sin kandidat, men varje gång har partiet legat mer eller mindre på gränsen. Så är det också denna gång.

Det här kommer fram i Magmas rapport ”Konsten att hållas flytande. Den finlandssvenska representationen i EU-valen 1994–2019”. Rapporten har skrivits av tankesmedjan Magmas samhällsanalytiker, docenten i politisk historia, Mikko Majander.

Journalistiken till heders. Lärdomar av mediekrisen för det svenska i Finland

Publicerad | Uppdaterad

De senaste årens digitala utveckling har varit utmanande för traditionella medier som papperstidning och broadcast tv. Mediehusen har koncentrerat sig på att uppnå en lönsamhet då det gäller produktion och distribution. I ivern att digitalisera och spara sig ur krisen har innehållet, det vill säga journalistiken, satts på undantag. Detta har varit ett problem för de svenska medierna i Finland.

Samerna, ett hotat folk?

Publicerad | Uppdaterad

Samernas rättigheter i Finland förverkligas bristfälligt i dag, konstaterar Magmas pamflett om Finlands samepolitik. Riksdagen har under senaste år fattat flera beslut gällande samiska rättigheter som gått emot både med Sametinget gjorda överenskommelser och emot internationell lagstiftning.

Det yttre trycket (Magma-studie 2/2016)

Publicerad | Uppdaterad

Det yttre trycket är en omvärldsanalys med särskild fokus på digitaliseringen, invandringen och flera nationella reformer såsom vårdreformen och den nya läroplanen. Analysen är en personlig betraktelse skriven av Björn Sundell som efter sex år vid Magma numera är fri publicist.

Ung och i behov av stöd (Magma-pamflett 4/2016)

Publicerad | Uppdaterad

I den här pamfletten presenteras Navigator-modellen så som den genomförs i huvudstadsregionen. Vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter verkar den nya modellen föra med sig för den svenskspråkiga servicen? Ett jämförande perspektiv erbjuds genom en titt på den tvåspråkiga Navigator-modellen i Vasa.

Den finlandssvenska boken åren 2011 och 2015 (Magma-pamflett 3/2016)

Publicerad | Uppdaterad

Bokbranschen utmanas just nu från många håll och flera stora bokmarknader upplever en nedåtgående trend i både publikation och omsättning. Samma tendens är synlig också vad gäller böcker tryckta på svenska i Finland. I den här pamfletten publiceras för första gången övergripande statistik om den svenska bokutgivningen och bokförsäljningen i Finland.

Svenskspråkiga nylänningar toppar flytten till Sverige

Publicerad | Uppdaterad

I sin analys av den svenskspråkiga flyttningen mellan Finland och Sverige 2000–2015 visar Kaisa Kepsu att utflyttningen till Sverige accelererat under de senaste två åren, 2014 och 2015. Det mest utmärkande för utvecklingen är att svenskspråkiga flyttar mer från södra Finland än från Österbotten. Statistiken visar att det inte bara är de högutbildade som flyttar till Sverige, utan flyttningsströmmen består av personer med mycket varierande bakgrund.

Den obligatoriska svenskan – för och emot (Magma-pamflett 3/2015)

Publicerad | Uppdaterad

Frågan om den obligatoriska skolsvenskan har debatterats upprepade gånger sedan den infördes år 1968. Argumenten för och emot har däremot inte förändrats speciellt mycket, om alls. I den här pamfletten går författaren igenom de vanligaste argumenten för och emot obligatoriet på ett förutsättningslöst sätt. Här behandlas också en del andra argument som berör svenskundervisningen. Pamfletten avslutas med en komprimerad lista där argumenten ställs mot varandra.

Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner

Publicerad | Uppdaterad

Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer vi under de närmaste tio åren att uppleva ett stort antal kommunsammanslagningar. Detta gäller också de tvåspråkiga regionerna. När en- och tvåspråkiga kommuner slås samman blir den nya storkommunen automatiskt tvåspråkig. Hur ska tidigare enspråkiga kommuner klara av servicen på två språk? Hur ska kommunen administreras så att alla blir rättvist behandlade, oberoende av modersmål?

Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024 (Magma-studie 2/2014)

Publicerad | Uppdaterad

I samhällsdebatten behandlas åldrandet ofta som en ökad börda i en tid då den offentliga sektorn tvingas spara. Magmas rapport, som har genomförts i samarbete med Svenska pensionärsförbundet, vill vara mindre probleminriktad genom att betrakta både risker och möjligheter. Klart är att kostnaderna för vården ökar. Och risken finns att den demografiska utvecklingen hämmar den ekonomiska tillväxten. Samtidigt öppnas nya möjligheter när allt fler finländare får välja hur de vill använda sin tid. Seniorerna är i medeltal friskare och bättre bemedlade än för tjugo år sedan. De konsumerar varor och tjänster, de kan arbeta deltid och de aktiverar sig i olika föreningar. Seniorerna utgör en resurs.

Svenska språköar och finska utskär (Magma-studie 3/2013)

Publicerad | Uppdaterad

I denna studie jämför Lina Laurent språköarna med varandra. Hon beskriver deras styrkor och svagheter och de utmaningar de står inför. ”Svenska språköar och finska utskär” synliggör de människor och organisationer som arbetar för språket. Studien söker svaret på frågan om hur unga vuxna ser på betydelsen av svenskan i en helfinsk miljö. Den visar även vilka aktiviteter som gör svenskan attraktiv och användbar på olika orter. Slutligen ger den exempel på små finska gemenskaper i svenskspråkiga regioner samt samiska språköar i det finska Finland.

Opinionsmätning bland finlandssvenskar inför presidentvalet 2012

Publicerad | Uppdaterad

Presidentinstitutionen i Finland är starkt förankrad i folket. Ett uttryck för det är bestämda förväntningar på presidenten. Presidenten ska inge förtroende, vara en representativ företrädare för sitt land och med sina åsikter vara ett föredöme. Presidentens maktbefogenheter som de senaste åren kringskurits rankas inte lika högt i den presidentvalsmätning bland landet svenskspråkiga som Taloustukimus gjort för Magmas och Yle:s räkning.

Invandringens samhällsekonomiska konsekvenser (Magma-studie 2/2011)

Publicerad | Uppdaterad

I samhällsdebatten ses invandringen ofta som en börda. Det sägs att invandrarna tar lokalbefolkningens jobb och flyktingarna förorsakar kostnader. Men en debatt som främst fokuserar på problem är inte konstruktiv, och därför vill Magma med denna rapport belysa invandringens samhällsekonomiska konsekvenser ur flera synvinklar. Rapporten är skriven av PD Jan Saarela.

Populismin nousu Euroopassa

Publicerad | Uppdaterad

Ääriliikkeet ja poliittinen populismi ovat lisänneet kannatustaan eri maissa. Kyse on rajat ylittävästä ilmiöstä. Populismin alla on selvästi toisistaan poikkeavia liikkeitä ja puolueita. Ideologioissa, tavoitteissa, toimintatavoissa ja ääriliikkeiden esittämissä uhkakuvissa on eroja, mutta myös yhtäläisyyksiä. Ajatuspajat e2, Magma ja Visili ovat yhdessä julkaisseet raportin Liikkeitä laidasta laitaan – Populismin nousu Euroopassa, jossa käsitellään myös Suomen ja muiden Pohjoismaiden tilannetta.

Den obligatoriska svenskan (Magma pm 1)

Publicerad | Uppdaterad

Svenskans ställning i skolan har diskuterats och debatterats många gånger under årtiondenas lopp. De politiska konstellationerna har varierat, men många av argumenten är återkommande. Undervisningsrådet Erik Geber granskar i detta Magma-pm argumentationen, debatten och processerna som lett till kritiska omröstningar i riksdagen om undervisningen i svenska på 1960-, 90- och 2000-talet.

Det sammanhållande kittet (Magma-studie 3/2010)

Publicerad | Uppdaterad

För att betrakta Svenskfinland ur ett europeiskt perspektiv och söka information som kan bidra till att på sikt säkra ett mångsidigt och högkvalitativt medieutbud lät Magma genomföra en studie av minoritetsmedier i Europa. Slutsatsen är att det finlandssvenska medielandskapet behöver en storsatsning på kvaliteten i det egna televisionsutbudet. Rapporten är skriven av Tom Moring och Sebastian Godenhjelm.

Svenskans ställning i metropolen (Magma-studie 3/2009)

Publicerad | Uppdaterad

Debatten går het om olika fusions- och samarbetsmodeller i Helsingforsregionen. Från statligt håll finns en uttalad strävan efter större enheter. Bland beslutsfattarna finns sällan något större intresse för språkkonsekvenserna av fusionsbeslut eller andra samarbetsformer. Finlands svenska tankesmedja Magma lät därför göra en utredning av språkkonsekvenserna av olika tänkbara beslut. Rapporten är skriven av Marianne Mustajoki.

Finlands okända historia (Magma-studie 2/2009)

Publicerad | Uppdaterad

Den svenska tiden 1150–1809. Med anledning av märkesåret 2009 ställde Magma Sveriges och Finlands gemensamma historia i fokus och vill i en europeisk kontext understryka betydelsen av kunskap om det egna landets historia. FD Janne Holméns rapport om de finsk- och svenskspråkiga läroböckernas bild av den svenska tiden i vår historia visar att gymnasieundervisningen i historia ägnar den svenska tiden i Finlands historia liten uppmärksamhet. Därför framstår den svenska tiden som en okänd historia.

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.