Åbo Akademi, Novia och Arcada föreslås bilda en stark svenskspråkig högskola

Åbo Akademi, Novia och Arcada föreslås bilda en stark svenskspråkig högskola

Publicerad | Uppdaterad

Yrkeshögskolorna Arcada och Novia bör bilda en enhetlig organisation med Åbo Akademi. Det föreslår författarna till Magmas rapport Möjligheter för den högre utbildningen – med särskilt fokus på svenskspråkiga högskolor. Markku Linna, tidigare kanslichef vid undervisnings- och kulturministeriet, och rektor emeritus Henrik Wolff betonar att det behövs en gemensam strategi för högskoleutbildningen på svenska. De menar att det behövs en stark enhet för att det svenska språket i framtiden inte ska marginaliseras. Linna och Wolff understryker att det viktiga inte är en koncentration till vissa orter utan att det är viktigt att en svenskspråkig högskola också har förankring i Helsingfors.

Författarna anser att högskolesystemet i Finland är för splittrat och kräver därför kraftiga konsolideringsåtgärder på ett nationellt plan. De föreslår att den kommande regeringen formulerar en vision för högskolesektorns struktur och finansiering till år 2030. För att skapa förutsättningar för lyckade fusioner anser författarna att den så kallade dualmodellen bör ses över. Slutmålet bör vara en gemensam lagstiftning för hela högskolesektorn.

Som en del av det framtida arbetet bör också finansieringsmodellen för högskolorna omprövas. De strikta kraven inom social- och hälsovårdssektorn lyfter författarna upp som ett speciellt problem och föreslår att behörighetskraven inom barnomsorg, åldringsvård och socialt arbete ses över. (Suomenkielinen raportti löytyy tästä.)

Läs också Arcadas rektor och VD, Mona Forsskåhls kommentar till rapporten.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.