Magma-rapporter

Magmas publikationer

Publicerad | Uppdaterad | i Uncategorized

Magmas publikationer

Här nedan finns alla Magmas publikationer. Du hittar Magmas opinionsmätningar här. Kontakta magma(at)magma.fi om du vill få mer information om någon undersökning eller beställa i pappersform. Våra tryckta produkter är gratis men vi debiterar för postkostnader om de överskrider 5 euro.

2023: Syskon, men inte tvillingar – Finland och Sverige i den ömsesidiga mediediskussionen. Av Mikko Majander. Löytyy myös suomeksi: Sisaruksia, vaan ei kaksosia – Suomi ja Ruotsi toistensa julkisuus- ja kulttuurikuvassa

2023: Tillåta, förbjuda, tolerera. Gemensamma spelregler för ett mångkulturellt samhälle. Av Pasi Saukkonen. Löytyy myös suomeksi: Sallitaan, kielletään, siedetään. Yhteiset pelisäännöt moninaiseen yhteiskuntaan

2022: Ungdomsbarometern 2022. Av Lia Markelin

2022: Utlandsfinlandssvenskarnas väljarbeteende. Av Staffan Himmelroos

2022: Mediesamarbete i Svenskfinland. Av Jens Berg

2022: Projektet Nordenscenarier 2030: 30 röster om Norden, av Nils Erik Forsgård och 30 externa skribenter, samt Nordic Market Scenarios, i samarbete med nordiska tankesmedjor och Nordic West Office

2022: Akut brist på svenskspråkiga läromedel inom andra stadiets yrkesutbildning. Av Lia Markelin

2022: Synen på det svenska i Finland inom fosterländska rörelser. Av Karin Creutz

2022: Det svenskspråkiga Finland i välfärdsområdesvalet 2022. Av Mikko Majander

2021: Hjärnflykt eller inte? Del III. Den svenskspråkiga befolkningens internationella rörlighet under pandemiåret 2020. Av Kaisa Kepsu

2021: Strategier för minoritetsspråk – jämförelser av relevans för svenskan i Finland. Av Johan Häggman

2021: Bara någon skulle ha sett mig – suicidprevention i en finlandssvensk kontext. Av Johanna Cresswell-Smith och Tina Kärkinen

2021: Den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2020, del 2. Av Kaisa Kepsu och  Lia Markelin

2021: Det svenska i Finland – vadan och varthän. Av Kairos Future

2020: En inblick i bristen på behörig personal inom den svenska småbarnspedagogiken i huvudstadsregionenLina Laurent

2020: Den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2020, del 1. Av Kaisa Kepsu och  Lia Markelin

2020: Synpunkter på demografi i svensk- och tvåspråkiga kommuner. Av Lia Markelin

2020: Moving to a bilingual country. Av Tankesmedjan Magma och Helsinki Times

2020: Inflyttning till Finland från Sverige och Norden – En statistisk översikt. Av Kaisa Kepsu

2020: Den svenskspråkiga befolkningen i Finland 1990-2040. Av Jan Saarela

 2020: Perspektiv på den demografiska utvecklingen
Nils Erik Forsgård, Anna Rotkirch

2020: Svenska, finska, engelska – komplement eller alternativ? En inblick i ungas språkanvändning
Jenny Stenberg-Sirén

2019: AI och svenskan i Finland
Linda Mannila

2019: Möjligheter för den högre utbildningen – med särskilt fokus på svenskspråkiga högskolor/Korkeakouluverkoston tulevaisuus – erityiskohteena ruotsinkieliset korkeakoulut,
Markku Linna, Henrik Wolff

2019: Ruotsin malliin – Pohjoismaat suomalaisessa politiikan argumentaatiossa
Mikko Majander

2019: Hjärnflykt eller inte? Del II. Svenskspråkig ungdomsflyttning till Sverige: trender och drivkrafter
Kaisa Kepsu, Blanka Henriksson

2019: Konsten att hållas flytande. Den finlandssvenska representationen i EU-valen 1994–2019 / Pinnalla pysymisen taito. Ruotsinkielinen Suomi Euroopan parlamentin vaaleissa 1994–2019
Mikko Majander

2019: Utredning: Modeller för tvåspråkig utbildning – case Tammerfors svenska skola
Tuuli From

2018 Demokrati under hot?
Pär Stenbäck

2018 Perspectives on Minorities in the Baltic Sea Area
Lia Markelin, Nils Erik Forsgård, Kjetil Duvold,  Jarmo Lainio, Ewa Chylinski, Tomas Wicherkiewicz

2018 Minority Policies in Europe – Reflections on Developments Between 1990 and 2018
Astrid Thors

2018 God vård – också på svenska? Kvalitetsmätning och spårkliga konsekvenser i ett nytt vårdlandskap
Björn Sundell, Michael Djupsjöbacka

2018 På spaning efter den svenskspråkiga arbetarklassen i Helsingfors
Laura Kolbe, Johan Kvarnström, Rolf Johansson, Henrik Helenius, Peter Ehrström, Nils Erik Forsgård

2017 Demokratins öde/Demokratian kohtalo
Nils Erik Forsgård, Sami Borg, Tuuli Kaskinen, Johanna Korhonen, Erkki Liikanen, Mikko Majander, Leif Salmén, Suvi-Anne Siimes, Pär Stenbäck, Janne Virkkunen

2017 Den finlandssvenska boken. Hur ser läsare och författare på finlandssvensk litteratur?
Marit Lindqvist

2017 Journalistiken till heders. Lärdomar av mediekrisen för det svenska i Finland
Olav S. Melin

2017 Ett folk under hot? En inblick i samepolitiken i Finland /Saamelaiset – uhattu kansa? Katsaus Suomen saamelaispolitiikkaan
Lia Markelin

2017 Det svenska i Finland år 2030. Arton framtidsperspektiv.
Jan-Erik Andelin, Henrik Meinander, Carl Haglund, Björn Månsson, Nora Hämäläinen, Pär Stenbäck, Christina Dahlblom & Mikael Paltschnik, Anna-Christina Martin, Kenneth Myntti, Viktor Kock, Sylvia Bjon, Nina Fellman, Kaj Kunnas, Ermina Arnautonovic, Dan Lolax, Henrik Wolff, Göran Djupsund, Christoffer Taxell

2016 Ung och i behov av stöd. En analys av den svenskspårkiga servicen inom stöd- och vägledningsservicen Navigatorn i huvudstadsregionen.
Frida Westerback

2016 Den finlandssvenska boken åren 2011 och 2015 – försäljning och utlåning
Maria Antas

2016 Det yttre trycket. Omvärldsanalys för det svenska i Finland
Björn Sundell

2016 Hjärnflykt eller inte? En analys av den svenskspråkiga flyttningen mellan Finland och Sverige 2000–2015
Kaisa Kepsu

2016 Riktlinjer för en kulturpolitik på svenska i Finland/Ruotsinkielisen kulttuuripolitiikan suuntaviivoja Suomessa
Wivan Nygård-Fagerudd & Mikael Kosk

2016 Riktlinjer för en kulturpolitik på svenska i Finland – bakgrund och analys
Wivan Nygård-Fagerudd & Mikael Kosk

2015 Den obligatoriska svenskan – för och emot/Pakollinen ruotsi – puolesta ja vastaan
Björn Sundell

2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner / Yksi kunta, kaksi kieltä. Kaksikielisten kuntien hallintomalleja
Jan-Erik Enestam & Marcus Henricson

2015 Managing the Nokia Shock
Roger Wessman

2015 Finlandssvensk drivkraft
Kenneth Myntti

2014 Ingens herre, ingens träl. Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige
Nils Erik Forsgård

2014 ”Ni har ju era fonder”/ ”Vi har ju våra fonder” – hållbar kulturpolitik på svenska i Finland?
Maria Hirvi-Ijäs

2014 Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024
Marcus Henricson

2014 Yrittäjänä Suomessa. Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksia
Katja Bloigu

2014 Rätten till utbildning. Framtidsperspektiv för Svenska skolan för synskadade
Karin Linnanmäki

2013 Tvåspråkiga skolor? En analys av fördelar och risker med införandet av skolor med svenska och finska som undervisningsspråk /Tarvitaanko Suomessa kaksikielisiä kouluja? Selvitys kaksikielisten koulujen eduista ja haitoista suomenkielisten ja ruotsinkielisten kannalta
Marketta Sundman

2013 Svenska språköar och finska utskär
Lina Laurent

2013 Den nya kommunen. En studie av tidigare kommunsammanslagningar.
Maria Brommels

2013 De talar finska över huvudet på mig – perspektiv på svenskspråkig mentalvård
Eini Pihlajamäki

2012 Jag är inte rasist. Jag vill bara ha främlingsfientliga röster. En journalists betraktelser av främlingsfientlighetens frammarsch.
Marianne Lydén

2012 ”Enligt vårt förmenande”. Sju österbottninska röster om kommunernas framtid.
Rurik Ahlberg, Mats Brandt, Christina Öling, Michael Djupsjöbacka, Mikael Jakobsson, Tomas Häyry, Ole Norrback

2012 Enligt lika grunder. Språkkonsekvensbedömning av de föreslagna strukturmodellerna för den evangelsik-lutherska kyrkan i Finland / Samanlaisten perusteiden mukaan. Ehdotettujen hallintomallien kielivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa
Gustav Björkstrand

2012 På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten
Camilla Kovero

2012 Journalismin kohtalo mediamurroksessa / Överlevnadsstrategier för minoritetsmedier med fokus på public service
Hannu Olkinuora, Marit Ingves & Lia Markelin

2012 Via svenska – Den svenskspråkiga integrationsvägen
Karin Creutz & Mika Helander

2011 Liikkeitä laidasta laitaan. Populismin nousu Euroopassa.
Lisa Bjurwald, Ann-Cathrine Jungar, Anders Ravik Jupskås, Karina Jutila, Björn Sundell

2011 Språket på agendan i metropolen – med service på svenska i fokus
Johanna Westman

2011 Affärer eller business? En studie av språkanvändning i det ekonomiska samarbetet mellan Finland och Sverige
Wilhelm Barner-Rasmussen

2011 En- eller tvåspråkiga lösningar. Om språkliga konsekvenser vid sammanslagningar.
Linnéa Henriksson

2011 Det går hårt. Finlandssvenska ur ett sverigesvenskt perspektiv
Linnea Hanell

2011 Frivillig svenska? Utbildningsrelaterade konsekvenser
Åsa Palviainen

2011 Invandringens samhällsekonomiska konsekvenser – med fokus på Svenskfinland
Jan Saarela

2011 Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää? Selvitys mediakeskustelusta Suomessa
Pasi Saukkonen

2010 Svenskan på offensiven eller på intensiven?
Kenneth Myntti

2010 Europeisk mosaik. Nationella minoriteter som utmaning
Sten Berglund, Kjetil Duvold

2010 Kreppa. Islannin kriisin opetukset / Kreppa. What We Should Learn from the Icelandic Crisis
Alda Sigmundsdóttir, Diana Wallis, Daniel Gros, Alyson JK Bailes, Gylfi Zoega, Ivo Thijssen, Björn Sundell

2010 Den obligatoriska svenskan i Finland – en historisk analys
Erik Geber

2010 Religionens återkomst. Brytningspunkter i kyrkan, religionen och kulturen / Uskonnon ylösnousemus. Kirkon, uskonnon ja kulttuurin murros.
Ruth Illman, Henrietta Grönlund, Ville Jalovaara, Kimmo Ketola, Jyri Komulainen, Tuomas Martikainen, Marcus Moberg, Anne Birgitta Pessi, Juha Sihvola, Marja Tiilikainen

2010 Det sammanhållande kittet. En studie av minoritetsmedier i Europa.
Tom Moring & Sebastian Godenhjelm

2010 Kommunreformens konsekvenser för församlingarna
Bengt Klemets

2010 Det svenska i Finland år 2030. Ett scenarioprojekt om svenskans framtid utgående från förändringen i vår omvärld

2009 Svenskans ställning i metropolen. Språkkonsekvenser av samarbetslösningar i huvudstadsregionen.
Marianne Mustajoki

2009 Finlands okända historia. Den svenska tiden 1150–1809.
Janne Holmén

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.