Majoritet av utlandsfödda uppfattar svenskan som ”väsentlig” del av det finländska samhället
Foto: Sincerely Media

Majoritet av utlandsfödda uppfattar svenskan som ”väsentlig” del av det finländska samhället

Publicerad

En ny enkät utförd av Helsinki Times och tankesmedjan Magma visar att personer födda i utlandet och bosatta i Finland har goda kunskaper om svenska språkets ställning. Hela 85 procent visste redan innan flytten att Finland har mer än ett officiellt språk.

Två tredjedelar är medvetna om hur stor den svenskspråkiga befolkningen är. Majoriteten av respondenterna höll med om påståendet att det svenska språket utgör en väsentlig del av det finländska samhället. Ändå uppfattade 43 procent att de inte hade tillräckliga kunskaper om den svenskspråkiga kulturen i landet.

Enkäten visade att attityderna bland de inflyttade gentemot det svenska språket och den svenskspråkiga kulturen i Finland är positivare i dag än de var för ungefär ett decennium sedan. I en liknande enkät år 2009 ansåg 47 procent av de svarande att svenskan är en väsentlig del av det finländska samhället. I den nu aktuella enkäten är 61 procent av samma åsikt.

Ungefär tre fjärdedelar av de svarande menade att de gärna vill lära sig svenska eller uppnå en bättre svenska. 61 procent uppgav att deras kunskaper i finska var dåliga eller obefintliga. En klar majoritet var medvetna om möjligheten att välja svenska som första integrationsspråk.

Sammanlagt 542 personer svarade på enkäten, som utfördes som en öppen webbenkät publicerad på Helsinki Times webbplats. Ungefär en fjärdedel av de svarande hade flyttat till Finland från USA eller Storbritannien. Studerande, arbetande, arbetslösa och pensionärer från sammanlagt 83 länder svarade på frågor om kunskaper i svenska, attityder till svenskspråkiga i Finland och kunskaper om svenskans roll i Finland.

 

 

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.