Samerna, ett hotat folk?

Samerna, ett hotat folk?

Publicerad | Uppdaterad

Samernas rättigheter i Finland förverkligas bristfälligt i dag, konstaterar Magmas pamflett om Finlands samepolitik. Riksdagen har under senaste år fattat flera beslut gällande samiska rättigheter som gått emot både med Sametinget gjorda överenskommelser och emot internationell lagstiftning.

I pamfletten ser PhD Lia Markelin på hur staten förhåller sig till landets enda urfolk, samerna. Trots att man för 20 år sedan erkände samerna som urfolk och Sametinget som dess representativa organ, finns det i dag många brister i hur samernas rättigheter förverkligas.

I Finland talas tre samiska språk, av vilka alla hittas på Unescos lista på hotade språk. Ändå får bara ca 30 % av alla samiska barn tillgång till undervisning på samiska. De övriga 70 % som bor utanför det samiska hembygdsområdet har endast begränsad eller ingen tillgång till undervisning i eller på eget språk. Även i övrigt förverkligas samernas språkliga rättigheter dåligt.

Den kärngrupp som upprätthåller språket, de som bor inom det samiska området och sysslar med traditionella näringar, blir allt färre. Pressen på området är stort och samerna har väldigt lite eller inget att säga till om gällande intrång i naturen i Lappland. Finland har ännu inte ratificerat ILO-konventionen 169 som syftar till att skydda urfolks rättigheter.

En stor stötesten i Finland ser ut att vara ett antal riksdagsledamöter, som har stort inflytande på hur Finlands samepolitik utformas. Dessa ledamöter ställer sig starkt emot både en ratificering av ILO 169 och en gemensam nordisk samekonvention. Orsaken är definitionen av vem som är same i Finland, en fråga där riksdagen och Högsta förvaltningsdomstolen har en annan uppfattning än Sametinget.

En konsekvens av detta är att Sametingets legitimitet under senare år ifrågasatts allt starkare. Sametinget erkänns i dag inte alltid som samernas officiella organ och har väldigt lite att säga till om. Detta bidrar till en känsla av vanmakt och marginalisering från samiskt håll.

Pamfletten uppmanar därför Finlands myndigheter till följande:

  • Respektera Sametinget som samernas officiella organ. Bevilja Sametinget rillräckliga resurser för att utföra sitt arbete.
  • Avsätt tillräckliga resurser för att försäkra en fortlevnad för de samiska språken och den samiska kulturen. Det gäller bl.a. att försäkra undervisning i och på samiska och samiska social- och hälsovårdstjänster.
  • Satsningarna på barn och unga måste vara strategiska, långvariga och seriösa. Medieutbudet för unga måste bli bättre.
  • Kunskapsnivån om samer är väldigt låg i Finland. Skolelever, tjänstemän och allmänheten bör få tillgång till mera och bättre information. Sametinget bör få en permanent informatör.

Suomenkielinen pamfletti löytyy täältä.

Čoahkkáigeassu davvisámegillii

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.