Om oss

Vad är Magma?

Tankesmedjan Magma arbetar med samhällsdebatt och idéutveckling kring det svenska i Finland, analyserar och förmedlar kunskap om omvärldsförändringar. Magma har både en analys- och en arenafunktion. Tankesmedjan genomför utredningar, opinionsmätningar, konsekvensbedömningar och riskanalyser som ger underlag för finlandssvenska och nationella beslutsfattare. Magma är partipolitiskt obunden med en liberal värdegrund.

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Fyll då i kontaktformuläret längst ner på sidan, så lägger vi till dig på vår lista.

Samarbetsnätverk

Magma bedriver samarbete med andra tankesmedjor, så väl i Finland, i de nordiska länderna som i Europa. Sedan 2012 är Magma medlem i European Liberal Forum (ELF).

Finansiering & styrelse

Tankesmedjans huvudman är Finlands svenska tankesmedja Magma r.f. Dess verksamhet finansieras av Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Föreningen Konstsamfundet, och Stiftelsen Tre Smeder. Tankesmedjans styrelse består av ordförande och sex arbetande ledamöter.

Magmas styrelse 2024 består av:

Håkan Mattlin, pol.lic. kansliråd, ordförande

Mikaela Björklund, stadsdirektör, PeD
Christina Gestrin, Folktingssekreterare
Anna-Christina Martin, VD
Jonna Similä, sakkunnig
Peter Stenlund, Ambassadör (pens.)
Kim Strandberg, professor vid ÅA, statskunskap

Externt expertråd

Under våren 2021 har tankesmedjan Magma tillsatt ett externt expertråd. Rådets uppgift är att agera ett slags bollplank åt personal och styrelse. Expertrådet kommer att sammanträda en till två gånger per år. Medlemmarna representera en divergerande samhällelig och professionell kompetens.

Medlemmar i expertrådet:

Corinna Tammenmaa, enhetschef vid justitieministeriet

Kaj Arnö, IT-företagare
Karina Jutila, chef för forskningsinstitutet E2
Sebastian Godenhjelm, universitetslektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU
Jan Saarela, professor vid Åbo Akademi

Kontaktuppgifter till personalen

Nils Erik Forsgård

är chef för Magma. Han är docent i idéhistoria och han har tidigare verkat som gästprofessor i kulturvetenskap vid Humboldt-Universität zu Berlin och som professor i historia vid Helsingfors universitet. Bland hans böcker kan nämnas Hemingway. En betraktelse (2011) och Dagarnas skum. Anteckningar från ett år i Europa 2014-2015 (2015) .

+358 (0)50 3386963
Mikko Majander

är samhällsanalytiker på Magma. Han har en bakgrund vid Helsingfors universitet där han är docent i politisk historia. Majander är en aktiv samhällsdebattör och han har publicerat flera böcker, bl.a. ”Pohjoismaa vai kansandemokratia?” (2004), ”Demokratiaa dollareilla” (2007), ”Paasikivi, Kekkonen ja avaruuskoira” (2010) och senast ”Komplekseja, kilpailua ja kumppanuutta Suomen ja Ruotsin suhteissa” (2020).

+358 (0)40 530 5489
Lia Markelin

är samhällsanalytiker på Magma. Hennes forskning har fokuserat på minoritetspolitiska frågor och hon har en doktorgrad i samhällsvetenskaper. Tidigare har hon arbetat bland annat som biträdande professor II vid Samiska högskolan i Kautokeino, Norge, och som koordinator mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingfors.

+358 (0)40 7251775
Lina Winqvist Normoyle (moderskapsledig from 15.8.2023)

är kommunikatör på Magma. Winqvist Normoyle är ekonomie magister med fokus på marknadsföring och politices kandidat med huvudämnet journalistik. Hon har tidigare arbetat på Svenska Yle med tv, radio, webb, sociala medier och kommunikation, samt på Projekt Fredrika med att stärka det svenska i Finland på öppna data.

+358 (0) 40 0997710
Henrika Jakobsson

är koordinator på Magma. Hon är pol. kand med huvudämnet journalistik vid Helsingfors Universitet och har tidigare jobbat med bland annat minoritetsfrågor och media inom olika funktionshinderorganisationer i Svenskfinland. Tidigare chefredaktör för Finlandssvenska synskadades medlemstidning Synvinkel.

 

+358 40 7519639

Kontakta oss

magma(at)magma.fi

Dataskydd

Kommunikationsregister och dataskydd

Tankesmedjan Magma upprätthåller ett kommunikationsregister för att informera om kommande evenemang, publikationer och eventuell övrig verksamhet. Registret innehåller personens namn, e-postadress och eventuellt organisation. Personuppgifterna i kommunikationsregistret erhålls från personerna själva, till exempel genom registreringslänken på Magmas webbplats, i samband med registrering till ett evenemang eller genom gemensamma projekt. Magma-akademins alumner ingår automatiskt i kommunikationsregistret.

Tankesmedjan Magma behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och Europarådets dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och den nationella lagstiftningen som gäller dataskydd. Personuppgifterna hålls konfidentiella. Endast Magmas personal har tillgång till uppgifterna. Den utrustning som Magmas kommunikationsregister ligger på skyddas av en brandvägg och andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Överföring av information utanför EU och EES

Magmas register hanteras av marknadsföringsplattformen MailChimp, som används som verktyg vid utskick av inbjudningar. MailChimps verksamhet står i linje med EU: s integritetslagstiftning. Läs mer om MailChimp och GDPR på https://bit.ly/2MtZkmJ. Mer information om MailChimp hittas på adressen https://mailchimp.com/.

Registret används endast för tankesmedjan Magmas verksamhet. Informationen vidarebefordras inte.

Radering av information

Var och en kan när som helst välja att inte längre tillhöra Magmas kommunikationsregister. En begäran om radering av ens personliga information kan skickas till magma(at)magma.fi.

Var och en har också rätt att få tillgång till och få möjlighet att ändra den information som finns om honom eller henne i Magmas register. I detta fall riktas förfrågan likaså till magma(at)magma.fi. Var och en har likaså rätt att lägga in klagomål hos dataombudsmannens byrå.

Upprätthållare

Magmas kommunikationsregister upprätthålls av Finlands svenska tankesmedja Magma rf (FO-nummer 2223657-5), Eriksgatan 3 B, 00100 Helsingfors, magma(at)magma.fi.

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.