Det här var Magma-akademin 8 | Tämä oli Magma-akatemia 8

Det här var Magma-akademin 8 | Tämä oli Magma-akatemia 8

Publicerad | Uppdaterad | i Akademin

Magma-akademin nummer 8 blev en speciell akademi på många sätt. År 2021 kunde vi inte hålla någon akademi på grund av coronapandemin och årets akademi fick förskjutas lite på grund av vårens coronaläge. De två första modulerna hölls under våren i vanlig ordning men resan och modul 3 flyttades till hösten. Trots det blev akademi nummer 8 en sammansvetsad grupp som ordnade några egna sammankomster under sommaren.

Magma-akatemia numero 8 oli erikoinen akatemia monin tavoin. Vuonna 2021 meillä ei ollut akatemiaa lainkaan koronapandemian takia ja jouduimme siirtämään tämän vuoden akatemian kevään koronatilanteen takia. Akatemian kaksi ensimmäistä moduulia järjestettiin keväällä tavalliseen tapaan, mutta matka ja kolmas moduuli siirtyi syksyyn. Iloksemme osallistujat järjestivät omatoimisesti ohjelmaa myös kesällä!

Glada deltagare – iloisia osallistujia.

 

Modul 1, 22 – 23.4.2022 – Opinionsbildning | Mielipidevaikuttaminen  Program | Ohjelma 1

Under den första modulen berättade Emilia Kullas från EVA och Magmas chef Nils Erik Forsgård om tankesmedjornas roll i opinionsbildningen. Andreas Elfving från SFP berättade om konsten att skriva tal. Överstelöjtnant Aki-Mauri Huhtinen talade om hur informationskrig och desinformation påverkar opinionsbildningen i dagens värld. Rysslands anfall mot Ukraina två månader tidigare gjorde dessa teman extra aktuella.

Journalisten Tove Lifvendahl från Svenska Dagbladet berättade om konsten att bilda opinion och journalisten Heikki Aittokoski om hur världen rapporteras ur en utrikesreporters synvinkel. Inför modulen hade deltagarna skrivit essäer på sitt modersmål. Lifvendahl gick igenom de essäer som de svenskspråkiga akademideltagarna hade skrivit och Aittokoski gick igenom de som de finskspråkiga hade skrivit. Modulen avslutades med en paneldebatt med unga politiker.

Ensimmäisen moduulin aikana Emilia Kullas (EVA) ja Magman johtaja Nils Erik Forsgård puhuivat ajatuspajoista ja niiden roolista mielipiteenmuodostuksessa. Andreas Elfving RKP:stä kertoi puheiden kirjoittamisesta. Everstikenraali Aki-Mauri Huhtinen puhui infosodasta ja disinformaatiosta ja miten ne vaikuttavat mielipiteenmuodostukseen nykymaailmassa. Moduulin aikana oli kulunut noin kaksi kuukautta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan joten nämä aiheet olivat agendalla.

Toimittaja Tove Lifvendahl Svenska dagbladetitsta puhui mielipiteisiin vaikuttamisen taidosta ja ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski kertoi ulkomaan uutisoinnista. Akatemian osallistujat olivat kirjoittaneet esseet ennen akatemiaa. Lifvendahl oli lukenut ruotsinkielisten esseet ja Aittokoski suomenkielisten ja kävivät niitä läpi ryhmissä. Moduulin lopuksi järjestettiin paneeliväittely nuorten poliitikkojen kanssa.

 

Modul 2, 20 – 21.5.2022 – Norden och Finland | Pohjola ja Suomi  Program | Ohjelma 2

Temat för den andra modulen var Norden och Finland. Kaisa Kepsu (Nordens välfärdscenter) talade om flyttningsrörelser och integration inom Norden och Katja Creutz (FIIA) om säkerhet. Mikko Majander (Magma) berättade om Finland som en del av Norden.

Akademideltagarna hade förberett tal som de presenterade i mindre grupper. Sedan blev det besök på Nordisk kulturkontakt där Katja Långvik berättade om nyttan av nordiskt kultursamarbete. Därefter ordnades en workshop kring Nordic Market Scenarios tillsammans med Max Mickelsson och Magma-akademins alumner. Modulen avslutades med alumnnätverkets årsmöte.

Toisen moduulin aiheena oli Pohjola ja Suomi. Kaisa Kepsu (Nordiskt välfärdscenter, aikaisemmin Magman tutkija) puhui muuttoliikkeestä ja kotouttamisesta Pohjoismaissa ja Katja Creutz (FIIA) turvallisuuspolitiikasta. Magman tutkija Mikko Majander puhui Suomen roolista osana Pohjolaa.

Akatemian osallistujat pitivät puheita pienissä ryhmissä ja saivat niistä palautetta. Sen jälkeen oli vierailu Pohjoismaiden kulttuuripisteessä missä Katja Långvik puhui kulttuuriyhteistyön hyödyistä. Tämän jälkeen järjestettiin workshop Nordic Market Scenarioiden parissa Max Mickelssonin ja Magma-akatemian alumnien kanssa. Moduulin päätteeksi pidettiin alumniverkoston vuosikokous.

 

Studieresa till Köpenhamn 11 – 13.9 Matka Kööpenhaminaan Program | Ohjelma Köpenhamn

Studieresan har vanligtvis skett som en avslutande modul i slutet av våren, men på grund av coronapandemin flyttades resan till september. Årets resmål var Köpenhamn. Där besökte akademin Nordvision där Tommy Nordlund berättade om nordiskt mediesamarbete. Akademideltagarna fick också träffa mediearbetare från Danmarks Radio (DR) och diskutera public service roll och begränsningar. På Nordiska rådet i Nordens Hus berättade Kristina Háfoss, Michael Matz och Claes Håkansson om rådets arbete och det nordiska samarbetets politiska dimensioner.

Politik var temat även på Finlands Ambassad i Köpenhamn där ambassadör Harri Kämäräinen berättade om ambassadens arbete och Julia Grönholm om aktuell dansk politik. I Köpenhamn ligger också den imponerande FN-byn som huserar 11 FN-organ och 2000 medarbetare. Där berättade Ana Tomée Pires om flyktingsituationen i världen och om UNHCR:s arbete. Resans sista besök gick till Föreningen Norden där Christian Legoni berättade om Nordjobb och hur de nordiska föreningarna arbetar med nordiskt samarbete på ett väldigt konkret plan.

Tavallisesti akatemian matka on tehty keväällä kolmannen moduulin jälkeen, mutta koronan takia matka oli syyskuussa, ennen viimeistä moduulia. Tämän vuoden kohde oli Kööpenhamina. Siellä akatemia vieraili Nordvisionissa missä Tommy Nordlund kertoi Pohjolan mediayhteistyöstä. Akatemian osallistujat saivat myös tavata mediatyöntekijöitä Danmarks radio DR:sta ja keskustella yleisradioiden roolista ja rajoituksista. Pohjoismaiden neuvostossa Pohjolan talossa Kristina Háfoss, Michael Matz ja Claes Håkansson kertoivat neuvoston työstä ja pohjoismaisen yhteistyön poliittisista ulottuvuuksista.

Politiikka oli keskustelun teema myös Suomen suurlähetystössä Kööpenhaminassa, missä suurlähettiläs Harri Kämäräinen kertoi työstään ja Julia Grönholm Tanskan politiikan ajankohtaisista aiheista. Kööpenhaminassa sijaitsee myös vaikuttava YK-talo, joka majoittaa 11 YK-elintä ja 2000 työntekijää. Siellä Ana Tomee Pires kertoi maailman pakolaistilanteesta ka UNHCR:n työstä. Matkan viimeinen virailu oli Förening Nordeniin, missä Christian Legoni kertoi Nordjobb-työmahdollisuuksista ja kuinka pohjoismaiset yritykset työskentelevät pohjoismaisen yhteistyön eteen hyvin konkreettisella tasolla.

 

Modul 3, 30.9– 1.10.2022  Ekonomi och innovation | Talous ja innovaatio Program | Ohjelma 3

Temat för den tredje och sista modulen var ekonomi och innovation. Akademin fick besök av Erkki Liikanen, veteranpolitiker och bl.a. tidigare chef för Finlands bank. Han talade om Finland som en del av Europa år 2022, ur ett brett perspektiv med historiska tillbakablickar. Hannu Kemppainen från Business Finland talade om innovationernas roll som källa för hållbar ekonomisk tillväxt och universitetslektor Tuija Koivunen om jämställdhet mellan könen i företagsledningen.

Tim Forslund från Sitra talade om cirkulär ekonomi och styrelseproffset Christoffer Taxell om styrelsearbete och styrelsens ansvar. Avslutningsvis talade Mikko Majander (Magma) om Sveriges och Finlands förhållande i ljuset av det senaste årets omvälvande händelser.

Viimeisen moduulin aiheena oli talous ja innovaatio. Veteraanipoliitikko Erkki Liikanen, mm. entinen Suomen Pankin pääjohtaja, puhui Suomen ja Euroopan nykytilanteesta historian valossa. Hannu Kemppainen Business Finlandista kertoi innovaatioiden roolista kestävän talouskasvun lähteenä ja yliopistonlehtori Tuija Koivunen sukupuolten välisestä tasa-arvosta yritysten johdossa.

Tim Forslund Sitrasta puhui kiertotaloudesta ja hallitusammattilainen Christoffer Taxell hallitustyöstä. Moduulin päätteeksi Mikko Majander puhui Suomen ja Ruotsin suhteesta tämän vuoden tapahtumien jälkeen.

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.