Varför blir vi inte fler?

Svenskan i Finland är ett av få större minoritetsspråk i Europa som förlorar terräng. Sedan 1970 har finlandssvenskarnas antal minskat med drygt 13.000 personer. Siffrorna talar sitt tydliga språk. År 1940 var antalet svenskspråkiga 354.000, år 2002 var siffran nere i 290.000. År 1880 utgjorde svenskarna 14,3% av landets hela befolkning, år 2002 var procenttalet 5,6.

Hur kan Europeiska unionen stöda minoritetsspråken?

De språkliga minoriteterna har stora förväntningar på Europeiska unionen. Som medlem av språkkommissionär Leonard Orbans kabinett har jag under de senaste tre åren haft möjlighet att sammanträffa med representanter för olika språkminoriteter inom EU och ta del av deras problem och målsättningar. Nästan 10 procent av EU-medborgarna tillhör någon språklig minoritet och många av dem representerar därill...
  • 1 (current)