Ruotsin kielen asema on arvioitava uudelleen

Svenskans ställning i vårt land måste omprövas, skriver docent Aarne Mattila, i Helsingin Sanomats Sunnuntaidebatti (22.8.)

Fennomanska fenomen

Det väckte stor uppmärksamhet då Samlingspartiet (på originalspråket Kansallinen Kokoomus) på sin partikongress i juni med ytterst knapp majoritet krävde att svenskan inte längre ska var ett obligatoriskt språk i finska skolor.

Avundsjukan som driver på svenskans marginalisering

I Vasabladets ledare (10.8.) ondgör sig Kennth Myntti över att fennomanen Erkki Pihkala i sin artikel i Helsingin Sanomats serie Me puhumme ruotsia oemotsagd får påstå att det finns regionala, historiska och ekonomiskt-politiska skäl till att svenskspråkiga är rikare än finskspråkiga.

Vähemmistönkin on kyettävä uudistumaan

En förutsättning för ett tvåspråkigt Finland i framtiden är att samhället och finlandssvenskarna utvecklas i takt med tiden skriver Björn Sundell i det sista inlägget i Helsingin Sanomats serie Me puhumme ruotsia 10/10.

Suomenruotsalaisten vauraus ei ole sattumaa

Emeritusprofessorn Erkki Pihkala hävdar i Helsingin Sanomats artikelserie Me puhumme ruotsia 9/10 att finlandssvenskarnas välstånd inte är ett sammanträffande.

Suomenruotsin murteet elävät yhä vahvoina

Nina Martola, direktör vid forskningscentralen för de inhemska språken, skriver i Helsingin Sanomats serie Me puhumme ruotsia / 7 om de finlandssvenska dialekterna.

Suomenruotsalaiset tuntevat olonsa uhatuksi

Allt fler finlandssvenskar förhåller sig pessimistiskt till svenskans ställning i samhället, skriver Kjell Herberts i Helsingin Sanomats serie Me Puhumme ruotsia/4 (17.7.):

Kieliriita yltyi pahimmillaan rotuhygieniaksi

I Helsingin Sanomats serie Me puhumme ruotsia har det tredje inlägget skrivits av Sampo Terho, Suomalaisuuden Liittos orförande (13.7..

Ruotsalaisuus läpäisee koko yhteiskuntamme

Vårt lands svenska identitet är bredare och djupare än enbart det svenska språket, skriver professor Henrik Meinander i Helsingin Sanomats artikelserie om det svenska "Me puhmme ruotsia" 2/10 (10.7.):

Nationalspråken i medvind

Att regeringspartierna i Finland klart tar ställning för ett tvåspråkigt Finland och ett bevarande av det svenska språkets ställning i skolan är en viktig signal. Svenska behövs i näringslivet, inom förvaltningen och i det nordiska samarbetet. Den sociala och regionala jämlikheten mellan elever i olika...

Debatt om svenskan på finska

I Kommentaren på yle.fi svenska hemsida skriver Susanna Ginman om den debatt om skolsvenskan som fördes på samlingspartiets och Centers partistämmor (16.6.).

Nöyryyttä kieliasiaan

Savon sanomat i Kuopio uppmanar till besinning i fråga om språkfrågan (15.6)