Frihet genom tvång? Språkförsök och liberalism

Regeringen föreslår att en del skolor skulle erbjuda undervisning i fler främmande språk. I gengäld skulle de elever som väljer fler språk befrias från undervisning i svenska, respektive finska.

Om målet inte skulle vara att minska svenskundervisningen, kunde regeringen föreslå en utvidgning av språkvalet. I den offentliga debatten har det framförts uppfattningen att språkvalet inte skulle kunna utvidgas utan att det andra inhemska språket blir frivilligt.

Det är just det andra inhemska språket, i detta fall, svenskan som avsetts. I försöket är det inte möjligt att välja bort t.ex. historia eller fysik. Det finns inga belägg för varför just det andra inhemska språket ställs mot ett främmande språk. Detta behandlas mer ingående i artikeln i avsnittet som berör felaktiga slutsatser.

Vad borde beaktas i undervisningen för att envars frihet att söka och forma sin uppfattning om det goda livet kunde förverkligas?

Istället för att diskutera ett ämnes , det andra inhemska språkets, förhållande till tvånget eller friheten att lära sig detta, skulle det vara förnuftigare att dryfta alla ämnens förhållande till samma obligatorium och frihet.

Vilket ämne som helst kan undervisas som ett obligatoriskt ämne om det kan berättigas. Sett ur ett liberalistiskt perspektiv sker berättigandet ur en bedömning om ämnet ifråga ökar autonomin vid vuxen ålder. Vi skadar barnet, morgondagens vuxna person, ifall vi inte ger det nödvändiga färdigheter.

Om vi kan leda i bevis att kunskap i fler språk inte ökar individens frihet vid vuxen ålder är det givet att finskspråkiga inte kan tvingas lära sig svenska och vice versa.

Om vi kan argumentera rationellt och empiriskt leda i bevis att kunskaper i det andra inhemska språket ökar individens frihet vid vuxen ålder då har vi inte heller rätt att göra det frivilligt. Regeringens valfria språkförsök  är ur liberalistiskt perspektiv sett berättigat endast om regeringen kan påvisa att kunskaper i det andra inhemska språket inte ger individen färdigheter och möjligheter.

Läs hela artikeln på finska här  Vapautta pakolla? Kielikokeilu ja liberalismi

 

Eetu Muilu är FM och studerar nu magisterstudier i statsvetenskap. Han har verkat som lärare i finska och litteratur har kompetens att undervisa i filosofi och livsåskådning. Muilu har utfört sin praktik vid tankesmedjan Magma.