Ett språk eller två? (Magma-studie 1/2015)

Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer vi under de närmaste tio åren att uppleva ett stort antal kommunsammanslagningar. Detta gäller också de tvåspråkiga regionerna. När en- och tvåspråkiga kommuner slås samman blir den nya storkommunen automatiskt tvåspråkig. Hur ska tidigare enspråkiga kommuner klara av servicen på två språk? Hur ska kommunen administreras så att alla blir rättvist behandlade, oberoende av modersmål?

Dessa är de centrala frågorna i denna studie av Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson. Genom att skissera upp olika administrativa lösningar åskådliggör författarna alternativ som står till buds. Utredningen ska fungera som ett hjälpmedel vid planeringen av kommande sammanslagningar med språkliga konsekvenser. Den ska också ge idéer åt beslutsfattare och invånare i kommuner som redan blivit tvåspråkiga, men där resultatet ännu inte är tillfredsställande.


Ett språk eller två? (Magma-studie 1/2015)
Ladda ner studien här