Finska som minoritetsspråk i Sverige en död bokstav?

Statusen som minoritetsspråks skulle hjälpa sverigefinnarna att få service på sitt modersmål. Hur blev det?

Sedan första januari 2010 gäller en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk i Sverige. Lagen ger en allt större del av den sverigefinska befolkningen rätt att använda tjänster på sitt eget språk. Det huvudsakliga syftet med lagen är trygga minoritetsspråkens fortlevnad och stärka de nationella minoriteternas rättigheter.

Det finska förvaltningsområdet som idag omfattar fem kommuner i norra Sverige utökades med 18 nya kommuner i Storstockholm och Mälardalen. Det innebär i praktiken att finskspråkiga i dessa kommuner har vissa lagstadgade språkliga rättigheter. Sverigefinländarna inom förvaltningsområdet har rätt att kontakta myndigheter och få service, t.ex. förskola och äldreomsorg på sitt modersmål.

Trots att Svenska staten satsat åtskilliga miljoner på att reformen ska fungera är det i praktiken så gott som omöjligt att t.ex. hos myndigheter i Stockholm få betjäning på sitt modersmål.

Inom Svenska kyrkan som inte längre är statskyrka finns inga förpliktelser gentemot kyrkans finska medlemmar. Något som leder till att det är ekonomiska realiteter som styr och finskspråkiga präster anses överflödiga. I Lund stift har man från sverigefinskt håll slagit larm.

Sverigefinnarna söker sin identitet

På sverigefinskt håll är man tagen på sängen över försöken att tillgodose språkminoritetens rättigheter. Sverigefinska Riksförbundet har satt igång ett nytt projekt, Suomeksi! Utgångspunkten är språk- och minoritetslagarna och målsättningen är att göra finskan levande både som språk och identitetsbärande faktor. Projekttiden är 2011-2013.

- Vi sverigefinnar är en av Sveriges nationella minoriteter. Därför måste verksamheten och opinionsbildningen kring det finska språket och den sverigefinska kulturen utgå ifrån oss själva - från basen, säger riksförbundet i ett uttalande.

- Vi sverigefinnar måste själva påta oss delansvar för förverkligandet av minoritetsspråklagens intentioner och se till att utvecklingen fortgår i positiv riktning.

Projektets syfte är att revitalisera finska språket och förstärka den finskspråkiga och tvåspråkiga kulturen.

- Det är viktigt att sverigefinskheten synliggörs och att både sverigefinska och svenska aktörer samarbetar, säger man i sin programförklaring.

Några förändringar till det bättre är svåra att uppdaga, trots att finskan fått minoritetsspråks status och sverigefinnarna därmed borde vara bättre rustade. Varför de inte är det är ägnat att förvåna.