EU-kommissionen presenterade i november förslaget till nytt hälsoprogram för åren 2014–2020. Programmets mål är att främja medborgarnas hälsa och öka deras kunskaper. I tider då hela unionen ser ut att knaka i fogarna under trycket av den ekonomiska krisen känns målet som en fräsch fläkt. Allas vårt gemensamma EU bryr sig alltså om hur vi mår. Eller?

Den som läser motiveringarna till hälsoprogrammet blir nog fundersam. Hälsokommissionär John Dalli förefaller att ha andra motiv: "Att se till att människor håller sig friska och aktiva längre upp i åldrarna är bra både för sysselsättning och tillväxt," säger han. Programmet ska enligt Dalli ha ett tydligt mervärde. Men är en bättre hälsa inte motiv nog, sett ur medborgarsynvinkel?
EU-kommissionens hälsoprogram tycks vara helt inriktat på kollektivets intressen - nationernas och unionens. Hälsoprogrammets motto är "Hälsa för tillväxt". På flera ställen understryks hälsosektorns roll för ekonomi och arbetsmarknad. Programmet med en budget på 446 miljoner euro "satsar bland annat på att utveckla verktyg och mekanismer på EU-nivå för att tackla arbetskrafts- och finansieringsunderskotten".

Individens behov av bättre och tryggare hälsovård nämns i förbifarten, men i huvudsak blir hälsan ett medel för att få människor att arbeta mer. George Orwell kunde knappast ha uttryckt instrumentaliteten tydligare i sin roman "1984". De sovjetiska femårsplanerna var aningen krassare i sina formuleringar - där var satsningarna på hälsovård klart knutna till kvantitativa produktionsmål. Men Sovjetunionen föll samman för tjugo år sedan; av EU-kommissionen hade man väntat sig något lite mer överlagt än slagordet "Endast en frisk befolkning kan nå sin fulla ekonomiska potential."

Klart att friska människor arbetar bättre och längre, och det ligger i såväl samhällets som individens intresse. Men människans hälsa har ett egenvärde som inte får fuskas bort ens i ekonomiskt svåra tider. Förhoppningsvis sker en justering av fokus och argumentation när programmet går vidare från hälsokommissionären till Europeiska rådet och Europaparlamentet.

Se hela hälsovårdsprogrammet: http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_en.pdf.