Europa är en mosaik av utmanande minoriteter

På hösten 2008 beställde tankesmedjan Magma en minoritetsutredning av professor Sten Berglund och politices doktor Kjetil Duvold. Vi ville att texten skulle anlägga ett jämförande perspektiv på olika minoriteter i Europa, och vi ville också att texten skulle beakta den svenskspråkiga minoriteten i Finland. Resultatet, boken Europeisk mosaik, fokuserar på de konstitutionella förutsättningarna för minoriteter i olika länder, och de svenskspråkiga finländarna finns närmast med som en perspektiverande referens och som ett raster.

Många européer tillhör en minoritet, men minoritetsfrågor är inte särskilt synliga på den allmäneuropeiska politiska agendan. Minoritetsforskning är heller inte en exakt vetenskap och gränsdragningarna och definitionerna kan ofta bli svåra, inte minst eftersom minoritetsfrågor ofta knippas samman med frågor gällande mänskliga rättigheter. Samtidigt blossar konflikter med jämna mellanrum upp mellan minoritets- och majoritetsbefolkningar i olika länder i Europa. Dessa konflikter visar att majoritetsbefolkningens syn på språk, kultur och historisk identitet ofta avviker rätt kraftigt från minoritetsbefolkningens egen uppfattning om språk och kultur och historisk identitet. Å andra sidan finns det också många exempel på god och framgångsrik minoritetspolitik i Europa, konkretiserade bland annat i bilaterala och autonoma lösningar i gränsområden mellan olika länder samt i olika etniska särartsrättigheter. I denna bok ges läsaren nu en god möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om den aktuella forskningen kring minoriteter och deras levnadsvillkor i dagens Europa.

Sten Berglund och Kjetil Duvold anlägger ett brett perspektiv på den europeiska minoritetspaletten. De beskriver tendenser och strömningar, politiska mekanismer och kompromisser, och de skildrar också den europeiska nationalstatens förvandlingar under historiens gång. Det dras en linje från den franska revolutionen över det tyska nationalsocialistiska rastänkandet till det Europa som formades (och som fortfarande formas) efter Sovjetunionens sönderfall i början på 1990-talet. Boken ger läsaren en nödvändig begreppslig apparat samtidigt som den på ett lätt banbrytande sätt förankrar östersjöminoriteterna i en allmäneuropeisk kontext.

Så vad är då detta Europa som boken handlar om?

Enligt den senaste kalkylen som presenterades i början av 2000-talet fanns det 337 olika nationella och etniska minoriteter i Europa. Det handlar om sammanlagt över 100 miljoner människor fördelade på 93 språkgrupper. Till kategorin minoriteter räknas ännu inte utomeuropeiska invandrare, så kallade nya minoriteter. I framtiden kan betoningarna säkert komma att se annorlunda ut.

Europa är ett sammelsurium av kulturer och språk, av dolda gränser och av synliga.

Den svenskspråkiga minoriteten i Finland kan bara med svårighet jämföras med andra minoriteter i Europa.

Det beror på flera faktorer, på historiska och politiska, men inte minst på den geografiska realiteten. Teoretiskt sett formar de svenskspråkiga kanske inte ens en minoritet, däremot nog i praktiken. De svenskspråkiga finländarna bor dessutom regionalt utspridda på ett sätt som andra minoriteter normalt inte gör. En typisk minoritet i Europa finns etablerad på ett geografiskt avgränsat område, kanske i en dalgång eller i en region på landsbygden eller i förorterna till stora städer. De svenskspråkiga i Finland däremot bor utspridda över tre större regionala områden som omfattar både landsbygd och urbana centra och dessutom finns det svenskspråkiga finländare på ögruppen Åland och i de så kallade språköarna (Tammerfors, Björneborg etc) ute i landet. På Åland finns dock också en finskspråkig minoritet som formar en minoritet i minoriteten. De svenskspråkiga i Finland bildar oberoende av allt detta en övergripande språkgemenskap, och ur denna språkgemenskap utgår politiska, ekonomiska och kulturella insatser och strävanden med betydelse också för majoritetsbefolkningen.

Den europeiska minoritetsproblematiken lever i olika begreppsliga definitioner - och dessa definitioner förändras ständigt.

Skaffa boken!

OBS!
 Boken Europeisk mosaik (läs ett utdrag här) kan rekvireras för 15 euro från tankesmedjan Magma. Kontakta Linda Kaseva tfn. 044 3785627, e-post: linda.kaseva@magma.fi