Debatt om svenskan på finska

I Kommentaren på yle.fi svenska hemsida skriver Susanna Ginman om den debatt om skolsvenskan som fördes på samlingspartiets och Centers partistämmor (16.6.):

"Äntligen uttalar sig ledarna för de stora partierna för svenskan och det tvåspråkiga Finland också för en finsk publik. Optimisten hoppas att Samlingspartiets kongressbeslut att göra skolsvenskan frivillig kanske till och med kan föra något gott med sig. Pessimisten befarar att partiledarna har förbundit sig att stöda ett tvåspråkigt Finland bara fram till valet om ett knappt år.
Det skrällde till ordentligt på söndagen då Samlingspartiets kongress med knapp majoritet, men dock, godkände en motion som förpliktigar partiet att arbeta för att skolsvenskan ska vara frivillig och ett språk i raden av valbara språk.

Partiledningen skyndade sig, märkbart irriterad, att bortförklara beslutet. Man säger att partiet godkände olika beslut som står i konflikt med varandra och därför har partiledningen tolkningsrätt och väljer att tolka besluten så att man tänker strunta i motionen om att göra skolsvenskan frivillig.

Ur finlandssvensk synvinkel är det förstås mycket välkommet att Samlingspartiet inte tänker motarbeta den obligatoriska svenskan. Med tanke på partidemokratin är det däremot betänkligt att ett kongressbeslut kan negligeras. Principiellt blir det inte bättre av att det säkert händer i de flesta partier, men sällan så här uttalat.

Inte meningen
Det var alltså inte meningen att Samlingspartiet skulle gå emot den obligatoriska glädjesvenskan. Väl så. Men det går inte att bortse från att det inom Samlingspartiet, och antagligen också Centern, finns en klar opinion som tycker det är onödigt med det svenska i Finland.

I takt med att intoleransen i allmänhet ökar blåser det också allt snålare då det gäller att se rikedomen i Finlands tvåspråkiga historia och värna om det politiska och kulturella arv vi har. Dagens glädjeämne har därför varit en ledare i Savon Sanomat som påminner om att det är viktigt att minnas sina rötter: att svenskan är det språk som historiskt har bundit Finland till den västliga civilisationen. Savon Sanomat slår entydigt fast att Finland inte har något att vinna på att trampa ned den finlandssvenska minoriteten.

Därför är det bra att ledarna för de stora partierna motiverar sitt stöd för svenskan i Finland - för en finsk publik. I allmänhet uttalas stödet i festtal och intervjuer som är riktade till finlandssvenskarna.

Om Jyrki Katainen och Mari Kiviniemi verkligen värnar om svenskan och att vårt land fortsätter att vara tvåspråkigt är de tvungna att arbeta med opinionerna på sitt eget partifält. I bästa fall ger den samlingspartistiska motionen fart åt det arbetet."

http://www.svenska.yle.fi/nyheter/kolumnartikel.php?typ=korrespondent&id=189034